معماری به مثابه فضای داده ها

درباره معماری

آموزش یا پژوهش در معماری؟

آموزش و پژوهش دو کلمه با بار معنایی مختلف هستند که در حوزه معماری با دیده تردید تعریف می شوند. آموزش در ذات خود حل مسئله نیست و لزومی جهت حل مسئله ندارد. در حالیکه در سامانه یادگیری نظام معماری، اگر خواننده تجربه معماری خود را از کالج ها فراگرفته باشد، یا آموزش ناقصی وجود دارد که در نهایت از دانشجو موضوعی در زمینه مفهوم پژوهش می طلبد، یا موضوع پژوهشی را با ساختارهای آموزشی پیش برده می شود.
پس ابتدا حدود و مرزهای آموزش و پژوهش در معماری و بالاخص در طراحی معماری مشخص می گردد و کلمات و برنامه ها در این قالب ها بررسی، نقد و اجرایی می شوند. این اصول نظام مند بر مبناي علوم مختلف سازنده حوزه معماری مانند نظریه های رفتاري، جامعه شناسی، روانشناسی، تئوری هاي آموزشی، انسان شناسی و ...) و روش شناسیِ پدید می آیند. با دخیل نمودن این زیرساختها میتوان میزان ارزشمندی مثبت و یا منفی آموزش بومی معماری، را به نقد نشست.
این مطلب آنجا اهمیت می یابد که هم معماری و هم موضوعات دوگانه یاددهی و یادگیری موضوعات سیال با خاصیت استقرایی هستند. لذا همواره باید در بوته آزمون قرار گیرند و جالب آنکه بدانیم در ساحت معماری هر زمان تغییرات غیرقابل پیش بینی در فهم ذات معماری به وجود می اید. درون فهمی معماری یکی از این الزامات است.
تغییرات محیط مانند افزایش بازارهای تولید معماری و چندوجهی شدن بازار رقبا، تکنولوژي و فنّاوري، مشتریان و ذي نفعان، قوانین، سایست های عمرانی و زیرساختی برنامه های اجرایی دولت، نهادها، نیروهاي بازار و اتحادیه هاي صنفی و...، مقتضیات درونی مانند تغییر راهبرد معماری کشور، از بین رفتن تناسب میان غایات و وسایل و ضرورت متناسب سازي مداوم ساختار. نیاز به نوآوري، نیاز به کارایی، بهره وري و اثربخشی و بسیاری مولفه های دیگر از ضرورت تدوین اولیه درک تفاوت آموزش و پژوهش در معماری گرده بر می دارد. پیش از آنکه به راه بهینه فرآیند آموزش بپردازیم و یا هزینه پژوهش را در راه آموزش مصرف کنیم، پایه موضوع را با حساسیت بررسی کنیم، نتیجه قابل اعتناتری به دست می آید.


برچسب‌ها: آموزش
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۰ساعت   توسط b. vasigh  |